1. Đối với ứng viên học chương trình tích hợp Cử nhân - Thạc sĩ

: Sinh viên đăng ký đồ án nghiên cứu xác nhận tham gia chương trình học tích hợp cử nhân thạc sĩ.

: Sau khi hoàn thành đồ án nghiên cứu, sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (trong thời hạn không quá 1 năm kể từ thời điểm bảo vệ đồ án nghiên cứu).

: Phòng đào tạo xác nhận kết quả xét tốt nghiệp và điểm CPA của các sinh viên đăng ký học tích hợp, chuyển phòng tuyển sinh.

: Sinh viên đăng ký trên hệ thống online theo thông báo tuyển sinh Thạc sĩ, cập nhật chứng chỉ Tiếng Anh theo phụ lục 2 thông báo Tuyển sinh và báo mã hồ sơ về phòng Tuyển sinh.

: Phòng tuyển sinh công bố quyết định các sinh viên điều kiện chuyển tiếp và giấy báo trúng tuyển cho sinh viên.

: Phòng đào tạo tiến hành thủ tục nhập học và công nhận học viên. 

 

2. Đối với ứng viên tốt nghiệp đại học, chuyển tiếp ngay sau khi tốt nghiệp lên bậc thạc sĩ

: Sinh viên đăng ký xét chuyển tiếp với Viện/Trường chuyên ngành.

: Viện/Trường chuyên ngành kết hợp xét chuyển tiếp cùng với hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

: Viện/Trường tổng hợp danh sách, xét chuyển tiếp cấp Viện/Trường và chuyển hồ sơ lên phòng tuyển sinh.

: Sinh viên đăng ký học cao học diện chuyển tiếp trên trang đăng ký tuyển sinh sau khi có kết quả xét tốt nghiệp (không quá 1 năm từ ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp).

: Phòng tuyển sinh kiểm tra thông tin đăng ký và hồ sơ xét chuyển tiếp của Viện/Trường chuyên ngành, công bố quyết định trúng tuyển và giấy báo trúng tuyển cho ứng viên.

: Phòng đào tạo tiến hành thủ tục nhập học và công nhận học viên.

 

3. Đối với ứng viên xét tuyển vào các chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu.

: Ứng viên đăng ký xét tuyển trên hệ thống đăng ký tuyển sinh diện xét tuyển theo định hướng nghiên cứu.

: Phòng tuyển sinh xét duyệt giấy tờ hồ sơ và chuyển hội đồng Viện/Trường chuyên ngành xét duyệt.

: Hội đồng xét tuyển chuyên ngành đánh giá hồ sơ ứng viên và chuyển kết quả đánh giá cho phòng tuyển sinh.

: Phòng Tuyển sinh công bố quyết định trúng tuyển và giấy báo trúng tuyển cho ứng viên.

: Phòng đào tạo tiến hành thủ tục nhập học và công nhận học viên.

 

4. Đối với ứng viên xét tuyển vào các chương trình thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

: Ứng viên đăng ký xét tuyển trên hệ thống đăng ký tuyển sinh diện xét tuyển theo định hướng ứng dụng.

: Phòng tuyển sinh xét duyệt giấy tờ hồ sơ và chuyển hội đồng Viện/Trường chuyên ngành tổ chức phỏng vấn, đánh giá hồ sơ ứng viên.

: Hội đồng xét tuyển chuyên ngành đánh giá, cho điểm hồ sơ ứng viên và chuyển kết quả đánh giá cho phòng tuyển sinh. Điểm hồ sơ năng lực gồm điểm kết quả học tập, các thành tích nghiên cứu và điểm phỏng vấn.

: Phòng Tuyển sinh tổng hợp kết quả báo cáo số lượng và kết quả cho HĐTSSĐH. HĐTSSĐH ra quyết định điểm chuẩn theo hồ sơ năng lực – tháng 3 và tháng 8 hàng năm.

: Phòng Tuyển sinh công bố quyết định trúng tuyển tiếp và giấy báo trúng tuyển cho sinh viên.

: Phòng đào tạo tiến hành thủ tục nhập học và công nhận học viên.

--------------
5. Liên hệ