Câu hỏi mới nhất

tư vấn IT2: kỹ thuật máy tính

Khoa học máy tính là cách tiếp cận khoa học và thực tiễn để tính toán và các ứng dụng của nó và nghiên cứu có hệ thống về tính khả thi, cấu trúc, biểu hiện và cơ giới hóa các thủ tục (hoặc các thuật toán) cơ bản làm cơ sở cho việc thu thập, đại diện, xử lý, lưu trữ, truyền thông và truy cập thông tin. Xem chi tiết tại  xebagachanoi

Nguyen Van An

Trả lời lúc 15:45 01/04/2024