Sự kiện sắp tới

Sự kiện đã diễn ra

TH12

19

Trực tuyến trên Facebook

Trực tuyến trên Facebook
Xem

TH12

18

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Xem

TH12

17

Trực tuyến trên Facebook

Trực tuyến trên Facebook
Xem

TH12

16

Trực tuyến trên Facebook

Trực tuyến trên Facebook
Xem

TH12

12

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Xem

TH7

11

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn
Xem

TH7

11

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn

Trực tuyến trên tsa.hust.edu.vn
Xem

TH6

16

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn
Xem

TH6

01

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn

Trực tuyến trên dangkytuyensinh.hust.edu.vn
Xem

TH5

31

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Xem

TH3

09

Trực tuyến trên Facebook

Trực tuyến trên Facebook
Xem

TH1

15

Trực tuyến trên FB Hocmai

Trực tuyến trên FB Hocmai
Xem

TH1

09

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Xem

TH10

12

Địa điểm Online hoặc Offline tùy sự kiện

Địa điểm Online hoặc Offline tùy sự kiện
Xem