Ngành Hệ thống thông tin

  • 5 câu hỏi
  • 5 đã trả lời
  • 0 câu hỏi mới
18748 lượt xem

Hệ thống thông tin quản lý là ngành học về con người, thiết bị và quy trình thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin chính xác cho những người soạn thảo các quyết định trong tổ chức - doanh nghiệp. Thông tin thêm về ngành này bạn có thể xem tại: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/he-thong-thong-tin-quan-ly