Chuyển trường

  • 6 câu hỏi
  • 4 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
1828 lượt xem

Lê Giang

- 2 tháng trước

điều kiện chuyển tiếp troy-it

Chào em, quy định của chương trình TROY, em cần phải gọi sang hỏi tại Trường/Viện chuyên môn nhé,

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/khoa-hoc-may-tinh-dh-troy-hoa-ky

Lê Giang

Trả lời lúc 03:31 20/09/2023

Lê Giang

- 2 tháng trước

điều kiện chuyển tiếp troy-it

Chào em, quy định của chương trình TROY, em cần phải gọi sang hỏi tại Trường/Viện chuyên môn nhé,

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/khoa-hoc-may-tinh-dh-troy-hoa-ky

Lê Giang

Trả lời lúc 03:31 20/09/2023

Lê Giang

- 2 tháng trước

chuyển tiếp sinh đại học TROY

Chào em, quy định của chương trình TROY, em cần phải gọi sang hỏi tại Trường/Viện chuyên môn nhé,

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/khoa-hoc-may-tinh-dh-troy-hoa-ky

Lê Giang

Trả lời lúc 03:29 20/09/2023

Lê Giang

- 2 tháng trước

chuyển tiếp sinh đại học TROY

Chào em, quy định của chương trình TROY, em cần phải gọi sang hỏi tại Trường/Viện chuyên môn nhé,

Chi tiết: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/khoa-hoc-may-tinh-dh-troy-hoa-ky

Lê Giang

Trả lời lúc 03:29 20/09/2023