Tổng quan

Mã chuyên ngành: 8340101

Tốt nghiệp: Thạc sĩ

Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (Thạc sỹ ứng dụng)

Thời gian : 2 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)

Học phí: ~ 25 trđ/năm học

Viện Kinh tế và Quản lý

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ ứng dụng

Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 8340101

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh có trình độ chuyên sâu vững, có kiến thức chuyên ngành rộng về quản lý đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế;

Đào tạo người học có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực nghiên cứu và khả năng sáng tạo, có năng lực lý luận, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng thích nghi với môi trường làm việc để có thể làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Học viên tốt nghiệp Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh có thể:

(1) Vận dụng được các kiến thức cơ sở chuyên môn rộng ngành Quản trị kinh doanh để thích ứng tốt với những công việc khác nhau thuộc lĩnh vực rộng của ngành học và có khả năng làm việc độc lập.

(2) Làm chủ các kỹ năng nghề nghiệp và phương tiện thông tin điện tử hiện đại, có tư duy hệ thống và có phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.

(3) Làm chủ các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng ra quyết định, lãnh đạo nhóm, hình thành ý tưởng mới để nhận diện được các cơ hội kinh doanh, huy động và tổ chức các nguồn lực nắm bắt thành công các cơ hội đó. 

(4) Nhận diện và giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn của tổ chức; đương đầu với các biến động của môi trường kinh doanh.

(5) Nhận diện và giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn sản xuất kinh doanh trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn của tổ chức; đương đầu với các biến động của môi trường kinh doanh.

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Các đối tượng phải học bổ sung do Viện Kinh tế - Quản lý xét hồ sơ dự tuyển và quyết định cụ thể.

Các đối tượng khác do Hội đồng khoa học và đào tạo của Viện Kinh tế - Quản lý quyết định.

Ngành đào tạo khác thuộc Viện Kinh tế và Quản lý