Em đã nộp hồ sơ xác nhận tạm thời rồi thì có phải nộp xác nhận chính thức không?

Em đã nộp hồ sơ xác nhận tạm thời rồi thì có phải nộp xác nhận chính thức không?

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!