Để phân chia lớp phù hợp với trình độ tiếng Anh của sinh viên các chương trình đào tạo Quốc tế và Tiên tiến sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh, tạo điều kiện cho sinh viên học tập hiệu quả.

THÔNG BÁO THU CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ 

Để phân chia lớp phù hợp với trình độ tiếng Anh của sinh viên các chương trình đào tạo Quốc tế và Tiên tiến sử dụng ngoại ngữ là tiếng Anh, tạo điều kiện cho sinh viên học tập hiệu quả, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kiểm tra tiếng Anh đầu vào theo dạng thức IELTS cho sinh viên các chương trình, cụ thể như sau:

  • Chương trình quốc tế:  IT-VUW, EM-VUW, IT-LTU, TROY-BA, TROY-IT, ME-GU
  • Chương trình Tiên tiến: tất cả các chương trình TRỪ Việt Nhật (IT-E6) và Hệ thống nhúng thông minh và IoT (ET-E9).

Sinh viên ĐÃ NỘP chứng chỉ ngoại ngữ cho trường Bách khoa Hà Nội (Thông qua phòng Tuyển sinh) để xét cộng điểm KHÔNG cần nộp lần này. Sinh viên nếu có chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc tương đương sẽ được miễn thi và miễn học Ngoại ngữ đầu vào.

Chứng chỉ

IELTS

TOEFL IBT

Cambridge

PTE General

Aptis

CEFR

Điểm

5.5

65

FCE

Level 3

B2

B2

Sinh viên CHƯA NỘP chứng chỉ cần mang bản Photocopy nộp cho cô Kiều Anh đến hết ngày 16/8/2019 tại phòng 202-D7 hoặc gửi bản chụp qua email cho cô Kiều Anh: anh.nguyenkieu@hust.edu.vn đến hết ngày 17/8.

Việc kiểm tra ngoại ngữ vào ngày 20/8. Danh sách và phòng thi chi tiết sẽ đăng vào ngày 19/8 trên trang https://ctt-daotao.hust.edu.vn/; facebook fb.com/groups/K64.dhbkhanoi và phòng Đào tạo fb.com/DTDHBKHN

Phòng Đào tạo ĐHBKHN

loading...