Nhằm thu hút và khuyến khích học tập cũng như hỗ trợ kinh phí cho học viên cao học và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhà trường có chính sách học bổng sau đại học mới, áp dụng từ năm học 2022-2023, thay thế cho chính sách hỗ trợ kinh phí nghiên cứu sau đại học trước đây.

1. Đối tượng:

- Học viên cao học theo học các chương trình thạc sĩ khoa học của Trường.

- Nghiên cứu sinh đang theo học các chương trình tiến sĩ của Trường.

2. Mức học bổng

Trường áp dụng hai mức học bổng: mức 1 và mức 2

- Mức 1 tương ứng với 100% học phí chương trình đào tạo chuẩn.

- Mức 2 tương ứng với 50% học phí chương trình đào tạo chuẩn.

3. Hồ sơ

- Đối với học viên cao học: Đơn đăng ký xét học bổng (theo mẫu, Phụ lục I) và Đề cương nghiên cứu (theo mẫu, Phụ lục III) kèm theo các minh chứng đủ điều kiện nhận học bổng theo quy định.

- Đối với nghiên cứu sinh: Đơn đăng ký xét học bổng (theo mẫu, Phụ lục II) kèm theo các minh chứng đủ điều kiện nhận học bổng theo quy định.

(Thông tin chi tiết xem quyết định và phụ lục đính kèm)

Quyet dinh hoc bong

Phu luc I,II

 

Toán: https://test.hust.edu.vn/t/P3-22776-thi-thu-dgtd---tsa-2024---toan

Đọc hiểu: https://test.hust.edu.vn/t/P3-22782-thi-thu-dgtd---tsa-2024---doc-hieu

Khoa học: https://test.hust.edu.vn/t/P3-22783-thi-thu-dgtd---tsa-2024---khoc-hoc-va-giai-quyet-van-de