Theo quy định mới trong chính sách học bổng dành cho học viên cao học của trường ĐHBK Hà Nội năm 2019, tất cả học viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại trường sẽ được cấp học bổng nếu đủ điều kiện.

Theo quy định mới trong chính sách học bổng dành cho học viên cao học của trường ĐHBK Hà Nội năm 2019, tất cả học viên trúng tuyển vào chương trình đào tạo Thạc sỹ theo định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại trường sẽ được cấp học bổng nếu đủ điều kiện. Quy định này bao gồm cả học viên trúng tuyển theo hình thức xét tuyển và thi tuyển, thay vì chỉ dành cho học viên diện xét tuyển vào các chương trình đào tạo Thạc sỹ định hướng nghiên cứu như trước đây.

Cụ thể, học viên cao học đã tốt nghiệp đại học của Trường không quá 3 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học tập chương trình đại học đạt loại giỏi; hoặc học viên đã tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi tại trường khác không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh hoặc học viên có quốc tịch nước ngoài được xét cấp học bổng nếu trúng tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu, tập trung toàn thời gian tại Trường đều được xem xét để cấp các học bổng toàn phần và bán phần thông qua Hội đồng xét của trường ĐHBK Hà Nội. Mức học bổng trường ĐHBK Hà Nội dành cho học viên Thạc sỹ vẫn là 100% học phí hoặc 50% học phí.

Ngoài ra, Trường ĐHBK Hà Nội quy định tiêu chuẩn nhận học bổng dành cho học viên Thạc sỹ định hướng nghiên cứu tập trung toàn thời gian tại Trường năm 2019 theo hình thức xét tuyển  như sau:

1/ Học viên được cấp học bổng toàn phần (tương đương 100% học phí) nếu đạt một trong hai điều kiện sau:

  • Học viên tốt nghiệp chương trình đại học của Trường ĐHBK Hà Nội không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ 3.2 trở lên được hưởng học bổng toàn phần.
  • Học viên là tác giả chính theo địa chỉ của Trường của 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục ISI hoặc tác giả chính của 02 bài báo trên tạp chí thuộc danh mục Scopus được cấp học bổng toàn phần.

2/ Học viên được cấp học bổng bán phần (tương đương 50% học phí) nếu đạt một trong hai điều kiện sau:

  • Học viên tốt nghiệp chương trình đại học của Trường ĐHBK Hà Nội không quá 1 năm tính đến thời điểm tuyển sinh và có kết quả học tập đại học đạt (CPA) từ từ 2.8 đến cận 3.2 được hưởng học bổng bán phần.
  • Học viên là tác giả chính theo địa chỉ của Trường của 01 bài báo đăng trên tạp chí thuộc danh mục Scopus được cấp học bổng bán phần.

TS.HUST.EDU.VN