Học bổng Đại học Bách Khoa Hà Nội 2021

Năm học 2021 – 2022: Khoảng 60 tỷ tiền cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt

  • Loại xuất sắc (A): Có kết quả học tập loại xuất sắc và điểm rèn luyện đạt xuất sắc trở lên
  • Loại giỏi (B): Có kết quả học tập loại giỏi và điểm rèn luyện đạt giỏi trở lên
  • Loại khá (C): Có kết quả học tập loại khá và điểm rèn luyện đạt khá trở lên
  • Học bổng tài trợ từ các Doanh nghiệp, Tập đoàn