Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Toán học

Hướng chuyên sâu: Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

Tổng Quan

  • Mã chuyên ngành: 9460101
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Toán học
  • Thời gian : 3 - 4 năm
  • Học phí: ~ 80trđ/toàn thời gian học
  • Viện Toán ứng dụng và Tin học

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Chuyên ngành đào tạo: Toán học - MATHEMATICS

1 Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ Lý thuyết xác suất và thống kê toán học có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.2 Mục tiêu cụ thể 

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học:

• Có khả năng phát hiện các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực Lý thuyết xác suất, Thống kê toán học và ứng dụng, Toán tài chính.

• Có khả năng xây dựng nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Lý thuyết xác suất, Thống kê toán học và ứng dụng, Toán tài chính.

• Có khả năng nghiên cứu độc lập.

• Có khả năng đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc các lĩnh vực nêu trên trong thực tiễn.

• Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực nói trên.

2 Thời gian đào tạo

• Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

• Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường. 3 Khối lượng kiến thức 2 Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục 4.

• NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ + khối lượng bổ sung (nếu có).

• NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ + 28 tín chỉ (không kể luận văn) của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành „Toán ứng dụng“. Đối với NCS có bằng ĐH của các hệ 4 hoặc 4,5 năm (theo quy định) sẽ phải thêm các học phần bổ sung của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành „Toán ứng dụng“.

 

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 3 - XEM TẠI ĐÂY

loading...