Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Quản trị kinh doanh

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9340101
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: ~ 80 trđ/toàn thời gian học
  • Viện Kinh tế và Quản lý

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh nhằm đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn sâu, tiên tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực Quản trị kinh doanh; có tư duy nghiên cứu khoa học độc lập, sáng tạo; làm chủ được các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học thuật; phát triển được các nguyên lý, học thuyết của ngành Quản trị kinh doanh; có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học ngành và liên ngành; có tư duy mới trong tổ chức công việc chuyên môn và nghiên cứu để giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh; đồng thời có khả năng tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo, tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh:

• Có khả năng phát hiện những vấn đề nghiên cứu mới, phức tạp xuất phát từ thực tiễn và lý luận trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh trong các ngành kinh tế của quốc gia và thế giới và đưa ra các giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề đó.

• Có kỹ năng thực hiện các nghiên cứu một cách độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh dưới dạng các đề tài nghiên cứu, bài báo và tham luận khoa học. 

• Có năng lực quyết định về kế hoạch làm việc, quản lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh.

• Có năng lực thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn

• Có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh.

• Có kiến thức và kỹ năng để giảng dạy và biên soạn giáo trình cho bậc đại học và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng và quản trị kinh doanh.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Danh mục học phần bổ sung, học phần tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ tại mục 7.2, Trang 12 - XEM TẠI ĐÂY

loading...