Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật Nhiệt

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9520115
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật Nhiệt
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: 80 trđ/toàn thời gian học

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Nhiệt

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ Ngành/Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Nhiệt – Thermal Engineering

1 Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt, có trình độ chuyên môn cao, có khả năng nghiên cứu độc lập và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt:

- Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực kỹ thuật “Hệ thống năng lượng nhiệt”, “Nhà máy

- Trung tâm nhiệt điện”, “Hệ thống Máy và thiết bị Nhiệt Lạnh”, “Hệ thống nhiệt công nghiệp”, “Hệ thống mạng nhiệt, Hệ thống lạnh - ĐHKK, Hệ thống sấy”, “Tự động hóa, tối ưu hóa hệ thống và thiết bị nhiệt lạnh”.

- Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực (kỹ thuật) “Hệ thống năng lượng nhiệt”, “Nhà máy - Trung tâm nhiệt điện”, “Hệ thống Máy và thiết bị Nhiệt Lạnh”, “Hệ thống nhiệt năng công nghiệp”, “Hệ thống mạng nhiệt, Hệ thống lạnh - ĐHKK, Hệ thống sấy”, “Tự động hóa, tối ưu hóa hệ thống và thiết bị nhiệt lạnh”. Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

- Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên.

2 Thời gian đào tạo

Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH. Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

3 Khối lượng kiến thức

Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục 4.

NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ

+ khối lượng bổ sung (nếu có). NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ

+ số tín chỉ (không kể luận văn) của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt, hướng chuyên sâu “ Công nghệ và thiết bị nhiệt” (tương đương với 41 tín chỉ).

4 Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành) hoặc gần phù hợp với chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt. Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, chỉ tuyển sinh ngành/chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành). Mức độ ”phù hợp hoặc gần phù hợp”với chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 4 - XEM TẠI ĐÂY

loading...