Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật hóa học - Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại

Hướng chuyên sâu: Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9520301
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật hóa học - Công nghệ điện hóa và bảo vệ kim loại
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: ~ 80 trđ/toàn thời gian học

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Chương trình đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học, hướng chuyên sâu Công nghê Điện hoá và Bảo vệ Kim loại.

Ngành đào tạo: Kỹ thuật hóa học – Chemical Engineering, hướng chuyên sâu „Công nghê Điện hoá và Bảo vệ Kim loại“ - Electrochemistry and Corrosion Protection

1 Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ Kỹ thuật hóa học, hướng chuyên sâu „Công nghê Điện hoá và Bảo vệ Kim loại“ có trình độ chuyên môn sâu cao, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành chuyên ngành Kỹ thuật hóa học, hướng chuyên sâu „Công nghê Điện hoá và Bảo vệ Kim loại“:

Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực „Công nghệ Điện hoá “, „Bảo vệ kim loại “.

Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực „Công nghệ Điện hoá “, „Bảo vệ kim loại “.

Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc hai lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

Có khả năng cao để trình bày, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dạy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc hai lĩnh vực nói trên.

2 Thời gian đào tạo

• Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

• Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

3 Khối lượng kiến thức

Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục 4.

NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ + khối lượng bổ sung (nếu có).

NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ + 28 tín chỉ (không kể luận văn) của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành „Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu phi kim“, chuyên sâu „Công nghệ Điện hoá và Bảo vệ kim loại“. Đối với NCS có bằng ĐH của các hệ 4 hoặc 4,5 năm (theo quy định) sẽ phải thêm các học phần bổ sung của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành „Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu phi kim“, chuyên sâu „Công nghệ Điện hoá và Bảo vệ kim loại“.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 3 - XEM TẠI ĐÂY

loading...