Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật Cơ khí - Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động trong cơ khí

Hướng chuyên sâu: Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động trong cơ khí

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9520103
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí - Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động trong cơ khí
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: ~ 80 trđ/toàn thời gian học
  • Trường Cơ khí

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí – Mechanical Engineering, hướng chuyên sâuThiết bị và Hệ thống điều khiển tự động trong cơ khí  – Automatic Control Equipments and Systems in Mechanics

1  Mục tiêu đào tạo

1.1  Mục tiêu chung

-  Đào tạo Tiến sĩ  ngành  Kỹ thuật  cơ khí, hướng chuyên sâu “Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động  trong cơ khí”  có  trình độ chuyên môn sâu,  có khả năng nghiên cứu  độc lập  và lãnh đạo  nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành,  có tư duy khoa học,  có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành,  có khả năng trình bày  -  giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học. 

1.2  Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo,  Tiến sĩ chuyên ngành  Kỹ thuật cơ khí, hướng chuyên sâu “Thiết bị và Hệ thống điều khiển tự động trong cơ khí”:

- Có khả năng phát hiện  và  trực tiếp  giải quyết các vấn đề  khoa học  thuộc các lĩnh vực “Cơ điện tử”,  “Động lực học các hệ kỹ thuật: các máy CNC, rôbốt công nghiệp, các phương tiện giao thông vận tải, hệ cơ sinh”, “Thiết bị và hệ thống sản xuất linh hoạt điều khiển số”. 

-  Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc một trong các lĩnh vực nêu trên.  

-  Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc các lĩnh vực nói trên trong thực tiễn. 

-  Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực nói trên. 

2  Thời gian đào tạo

- Hệ tập trung liên tục:  3  năm liên tục đối với NCS có bằng ThS,  4  năm đối với NCS có bằng ĐH. 

- Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng  4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập,  nghiên cứu tại Trường là 3  năm và 12 tháng đầu tiên liên tục tại Trường.

3  Khối lượng kiến thức

Khối lượng kiến thức  bao gồm khối lượng của  các học phần Tiến sĩ  và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục 4. 

-  NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ học phần Tiến sĩ + khối lượng bổ sung (nếu có). 

-  NCS mới có bằng  ĐH:  tối thiểu 8 tín chỉ học phần  Tiến sĩ  +  33  tín chỉ  (không kể luận văn) của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành “Cơ điện tử” (tương đương với 41 tín chỉ).  Đối với NCS có bằng ĐH của các hệ 4 hoặc 4,5 năm (theo quy định) sẽ phải thêm các học phần bổ sung của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành “Cơ điện tử”.

4  Đối tượng tuyển sinh

Đối  tượng  tuyển  sinh  là  các  thí  sinh  đã  có  bằng  Thạc  sĩ  với  ngành/chuyên  ngành  tốt nghiệp phù hợp  (đúng ngành/chuyên ngành)  hoặc gần phù hợp với  ngành/chuyên ngành  Cơ điện tử.  Đối với các thí sinh  có bằng  tốt nghiệp  ĐH,  chỉ  tuyển sinh ngành/chuyên ngành  tốt nghiệp  phù  hợp  (đúng  ngành/chuyên  ngành).  Mức  độ  “phù  hợp  hoặc  gần  phù  hợp”  với chuyên ngành Cơ điện tử, được định nghĩa cụ thể ở mục 4.1 sau đây. 

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận là NCS gồm các HP ở trình độ thạc sĩ ngành Cơ điện tử theo chương trình cụ thể.

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 4 - XEM TẠI ĐÂY

loading...