Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật hàn

Hướng chuyên sâu: Kỹ thuật hàn

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9520103
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển nhiều đợt trong năm
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí - Kỹ thuật hàn
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: ~ 80 trđ/toàn thời gian học
  • Trường Cơ khí

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Chuyên ngành đào tạo:  Kỹ  thuật  cơ  khí  –  Mechanical  Engineering,  hướng  chuyên  sâu Kỹ thuật Hàn – Welding Engineering

1  Mục tiêu đào tạo

1.1  Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ  ngành  “Kỹ thuật cơ khí”, hướng chuyên sâu “Kỹ thuật hàn”  có trình độ chuyên  môn  sâu,  có  khả  năng  nghiên  cứu  và  lãnh  đạo  nhóm  nghiên  cứu  các  lĩnh  vực  của chuyên ngành,  có tư duy khoa học,  có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành,  có khả  năng trình bày  -  giới thiệu các nội dung khoa học,  đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học. 

1.2  Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo,  Tiến sĩ chuyên ngành “Kỹ thuật cơ khí”, hướng chuyên sâu “Kỹ thuật hàn”:

−  Có khả năng phát hiện  và  trực tiếp  giải quyết các vấn đề  khoa học  thuộc các lĩnh vực “Kỹ thuật cơ khí”, hướng chuyên sâu “Kỹ thuật hàn”: “Mô phỏng và tính toán trong hàn”,  “Phân tích và đánh giá khả năng làm việc của kết cấu hàn ”,  “Tự động hóa Công 
nghệ  hàn”,  “Nâng  cao  hiệu  quả  sử  dụng  vật  liệu  hàn  trong  hàn  nóng  chảy”,  “Các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm trong kỹ thuật hàn”,. . . 

−  Có khả năng dẫn dắt,  lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực  “Kỹ thuật cơ khí”, hướng chuyên sâu “Kỹ thuật hàn”.

−  Có  khả năng nghiên cứu,  đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc  các  lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

−  Có khả năng cao để trình bày,  giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dạy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực  “Kỹ thuật cơ khí”, hướng chuyên sâu “Kỹ thuật hàn”.  

2  Thời gian đào tạo

Hệ tập trung liên tục: ba  năm liên tục đối với NCS có bằng ThS,  bốn  năm đối với NCS có bằng ĐH. 

Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong  vòng bốn năm đảm bảo tổng thời gian học tập,  nghiên cứu tại Trường là ba năm và 12 tháng đầu tiên liên tục tại Trường. 

3  Khối lượng kiến thức

Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục 4. 

NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ + khối lượng bổ sung (nếu có). 

NCS mới có bằng ĐH:  tối thiểu 8 tín chỉ học phần tiến sĩ  + 39  tín chỉ  (không kể luận văn) của Chương trình đào tạo Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu  chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, hướng chuyên sâu Công nghệ hàn (tương đương với 47 tín chỉ). 

4  Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là các thí sinh đã có bằng Thạc sĩ với ngành/chuyên ngành tốt nghiệp phù hợp  (đúng ngành/chuyên ngành)  hoặc gần phù hợp với  ngành/chuyên ngành  Kỹ thuật  cơ khí, hướng chuyên sâu Công nghệ hàn.  Đối với các thí sinh có bằng tốt nghiệp  ĐH,  chỉ tuyển sinh ngành tốt nghiệp phù hợp (đúng ngành/chuyên ngành).  Mức độ “phù hợp hoặc gần phù hợp”   với chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, hướng chuyên sâu Công nghệ hàn,  được định  nghĩa cụ thể ở mục 4.1 sau đây. 

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận là NCS gồm các HP ở trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật cơ khí, hướng chuyên sâu Công nghệ hàn theo chương trình cụ thể.

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 4 - XEM TẠI ĐÂY

loading...