Ngành đào tạo THẠC SĨ
Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering)

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 8520114
  • Tốt nghiệp: Thạc sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hoặc Thi tuyển (Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ học kỹ thuật)
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ điện tử (Mechatronics Engineering)
  • Thời gian: 2 năm hoặc 5,5 năm (Tích hợp)
  • Học phí: ~ 25 trđ/năm học trđ/toàn thời gian học
  • Viện Cơ khí

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký Thạc sĩ qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Thạc sĩ phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Định hướng đào tạo:

- Nghiên cứu (nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu phát triển)

- Ứng dụng

Bằng tốt nghiệp:

- Thạc sĩ kỹ thuật Cơ điện tử MASTER OF ENGINEERING in Mechatronics

- Thạc sĩ khoa học Cơ điện tử MASTER OF SCIENCE in Mechatronics

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học ngành Cơ điện tử trang bị cho người học những kiến thức và kĩ năng cần thiết để trở thành những nhà chuyên môn có năng lực nghiên cứu phát triển và giảng dạy, thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực Cơ điện tử, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đất nước. Chương trình này tạo cơ hội để người học: • có kiến thức khoa học và chuyên ngành vững chắc; có phương pháp tư duy tổng hợp và hệ thống, có khả năng tiếp cận, tổ chức và giải quyết tốt những vấn đề khoa học và kỹ thuật của ngành Cơ điện tử; có khả năng tự đào tạo và học tập, nghiên cứu ở trình độ cao hơn. • có kỹ năng nghề nghiệp giỏi; có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập; có khả năng sáng tạo công nghệ và việc làm, chuyển giao công nghệ, tri thức. có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt, khả năng thích ứng với môi trường kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

1.2 Mục tiêu cụ thể

a. Theo định hướng nghiên cứu: Thạc sĩ khoa học ngành Cơ điện tử:

a. Làm chủ kiến thức chuyên sâu và công nghệ mới của lĩnh vực Cơ điện tử để phân tích, tổng hợp, sáng tạo và đổi mới các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Cơ điện tử; có nền tảng kiến thức để tiếp tục học ở bậc tiến sĩ;

b. Có kỹ năng và công cụ hiện đại để thiết kế, cải tiến và đổi mới hệ thống/quy trình/sản xuất liên quan đến Cơ điện tử; để tổ chức và đánh giá kết quả nghiên cứu; có tư duy hệ thống và tư duy phân tích, độc lập tự chủ trong việc tiếp cận, tổ chức thực hiện và 2 giải quyết các vấn đề kỹ thuật của lĩnh vực Cơ điện tử; Tự đào tạo, tự cập nhật kiến thức và tự nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng kỹ thuật;

c. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm đa ngành, thảo luận và thuyết trình chuyên môn có hiệu quả trong môi trường chuyên môn và trong cộng đồng.

d. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế lại, thiết kế mới, triển khai, vận hành và đánh giá hệ thống Cơ điện tử trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

b. Theo định hướng ứng dụng:

1) Mục tiêu cụ thể

Thạc sĩ kỹ thuật ngành Cơ điện tử:

a. Làm chủ kiến thức chuyên sâu và công nghệ mới của lĩnh vực Cơ điện tử; phân tích và tổng hợp để sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực Cơ điện tử.

b. Có kỹ năng và công cụ hiện đại để thiết kế, cải tiến và đổi mới hệ thống/quy trình/sản xuất liên quan đến Cơ điện tử; tổ chức và đánh giá kết quả nghiên cứu; độc lập tự chủ trong việc tiếp cận, tổ chức thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan lĩnh vực Cơ điện tử;

c. Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm đa ngành, thảo luận và thuyết trình chuyên môn có hiệu quả trong môi trường chuyên môn và trong cộng đồng.

d. Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế lại, thiết kế mới, triển khai và vận hành hệ thống Cơ điện tử trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu: Xét tuyển (đối với những thí sinh đáp ứng yêu cầu xét tuyển) hoặc thi tuyển

- Người học đăng ký Chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng: thi tuyển

- Thi tuyển: 3 môn thi Toán cao cấp, Tiếng Anh và Cơ học kỹ thuật

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Tùy trường hợp cụ thể đối với từng ứng viên và được quy định bởi Viện đào tạo

loading...