Ngành Đào tạo TIẾN SĨ
Khoa học vật liệu - Kim loại học

Hướng chuyên sâu: Kim loại học

Tổng quan

  • Mã chuyên ngành: 9440122
  • Tốt nghiệp: Tiến sĩ
  • Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Ngành đào tạo: Khoa học vật liệu - Kim loại học
  • Thời gian: 3 - 4 năm
  • Học phí: 80 trđ/toàn thời gian học

Qua 3 bước

Điền thông tin theo Form trực tuyến để đăng ký TIến sĩ/Nghiên cứu sinh qua 3 bước: Điền Form -Xác nhận Email - In phiếu

Cần lựa chọn

Hãy để lại thông tin để tuyển sinh ĐHBKHN giúp bạn giải đáp thắc mắc và lựa chọn chương trình Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh phù hợp.

Mục tiêu đào tạo & chuẩn đầu ra

Tên chương trình: Chương trình đào tạo chuyên ngành “Kim loại học”

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ ngành đào tạo: Khoa học vật liệu – Materials Science

1 Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Tiến sĩ “Kim loại học” có trình độ chuyên môn sâu về khoa học vật liệu, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên môn sâu nêu trên, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.2 Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Kim loại học:

• Có năng lực phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực liên quan đến vật liệu như cấu trúc, tính chất và công nghệ chế tạo.

• Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực đã nêu ở trên.

• Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc các lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

• Có kỹ năng trình bầy, giới thiệu thông qua các bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dạy đại học và sau đại học về các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực nói trên.

2 Thời gian đào tạo

• Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

• Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập và nghiên cứu tại Trường là 3 năm, trong đó 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

3 Khối lượng kiến thức

Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục 4.

• NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ

+ khối lượng bổ sung (nếu có).

• NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ

+ 28 tín chỉ (không kể luận văn) của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành “Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (kim loại)". Đối với NCS có bằng ĐH của các hệ 4 hoặc 4,5 năm (theo quy định) sẽ phải thêm các học phần bổ sung của Chương trình Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành “Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (kim loại)".

Đối tượng tuyển sinh & văn bằng

Học phí chương trình đào tạo Tiến sĩ/Nghiên cứu sinh - XEM CHI TIẾT

Thang điểm & nội dung chương trình

Khung chương trình đào tạo chi tiết - XEM TẠI ĐÂY

Học phần bổ sung

Các học phần bổ sung được mô tả trong quyển “Chương trình đào tạo Thạc sĩ" chuyên ngành “Khoa học và Kỹ thuật vật liệu (kim loại)" hiện hành của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. NCS phải hoàn thành các học phần bổ sung trong thời hạn 2 năm kể từ ngày có quyết định công nhận là NCS.

Học phần bổ sung chi tiết tại Trang 3 - XEM TẠI ĐÂY

loading...