it2: Kỹ thuật máy tính và toán-tin

it2: Kỹ thuật máy tính tên khoa và tên ngành của nó là gì ạ

toán-tin(MI1) tên khoa và tên ngành của nó là gì ạ

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!