CNTT Khoa học Máy tính (IT1)

  • 10 câu hỏi
  • 8 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
55370 lượt xem

Thông tin về ngành IT1 - Khoa học máy tính: https://ts.hust.edu.vn/nganh-dao-tao/cntt-khoa-hoc-may-tinh

Tìm kiếm hoặc Đăng câu hỏi

loading...