Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và IoT (ET-E9)

  • 3 câu hỏi
  • 1 đã trả lời
  • 2 câu hỏi mới
68381 lượt xem

Lê Giang

- 3 năm trước

Vấn đề về lựa chọn chương trình học: Điện tử viễn thông - Hệ thống nhúng thông minh và IoT

Chào em,

Về câu hỏi thứ nhất, hai chương trình Điện tử viễn thông và Hệ thống nhúng IoT có những khác biệt nào?

Hai chương trình này cùng thuộc Viện Điện tử Viễn thông nên về kiến thức chung thì vẫn học về mạch điện tử tương tự và mạch số, học về các loại vi điều khiển và lập trình các hệ thống nhúng. Tuy nhiên thì do Điện tử Viễn thông có nhiều mảng như Điện tử, Viễn thông, IoT, hạ tầng mạng nên về mức độ chuyên sâu thì chương trình Hệ thống Nhúng và IoT có mức độ chuyên sâu hơn về lập trình hệ thống Nhúng. Tuy nhiên để lập trình Nhúng được tốt thì kiến thức điện tử cơ bản vẫn cần có. Câu hỏi thứ hai thì học chương trình chuẩn Điện tử Viễn thông là hoàn toàn có thể làm tốt các yêu cầu của lập trình Nhúng. Nhưng bản thân sinh viên phải có định hướng rõ ràng trong quá trình chọn hướng đi nghề nghiệp do Điện tử Viễn thông bao hàm nhiều chuyên ngành.

Lê Giang

Trả lời lúc 13:01 18/09/2020