CNTT Việt - Nhật

CNTT Việt-Nhật yêu cầu những gì 

Đầu vào có cần phải có tiếng Nhật luôn không 

Đầu ra được làm việc trong môi trường như thế nào 

Câu hỏi này có hữu ích không?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá câu hỏi này!

0 trong số 0 đánh giá câu hỏi này hữu ích!