Bạn thắc mắc về thông tin tuyển sinh?
HƯỚNG DẪN
TRA CỨU
ĐẠI HỌC
0848683408
SAU ĐẠI HỌC
0938683407
Skip to Content

(ME-E1) Chương trình tiên tiến Cơ điện tử
02 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ME-E1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.55
(TE-E2) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô
02 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE-E2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2018: 21.35
(ME2) Kỹ thuật Cơ khí
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ME2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.86
(TE1) Kỹ thuật Ô tô
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 25.05
(TE2) Kỹ thuật Cơ khí động lực
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 90 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.70
(TE3) Kỹ thuật Hàng không
01 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: TE3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.70
(EE1) Kỹ thuật Điện
03 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.28
(EE2) Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
04 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EE2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 26.05
(ET1) Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông
04 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 | Điểm chuẩn năm 2019: 24.80
(ET-E4) Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông
05 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET-E4 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.60
(ET-E5) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh
06 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET-E5 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm trúng tuyển 2019: 24.10
(ET-E9) Chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và IoT
06 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: ET-E9 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm chuẩn trúng tuyển 2019: 24.95
(IT1) CNTT: Khoa học Máy tính
07 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 260 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 27.42
(IT2) CNTT: Kỹ thuật máy tính
08 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 180 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 26.85
(IT-E6) Công nghệ thông tin Việt-Nhật
10 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 25.70
(IT-E7) Công nghệ thông tin Global ICT
10 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E7 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 26.00
(IT-E10) Chương trình tiên tiến Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Data Science and AI)
09 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: IT-E10 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 40 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 27.00
(MI1) Toán - Tin
11 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MI1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 100 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 25.20
(MI2) Hệ thống thông tin quản lý
12 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MI2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.80
(CH1) Kỹ thuật Hóa học
12 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 460 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.30
(CH2) Hóa học
13 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.10
(CH3) Kỹ thuật in
13 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: CH3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển 2019: 21.10
(CH-E11) Chương trình tiên tiến kỹ thuật Hóa dược
20 tháng 07, 2019
Chương trình tiên tiến kỹ thuật Hóa dược (CH-E11) | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 23.10
(BF1) Kỹ thuật Sinh học
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: BF1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 80 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 23.40
(BF2) Kỹ thuật Thực phẩm
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: BF2 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 24.00
(BF-E12) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật thực phẩm
19 tháng 07, 2019
Mã xét tuyển: BF-E12 | Chỉ tiêu: 30 | Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019: 23.00
(EV1) Kỹ thuật Môi trường
14 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: EV1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 120 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 20.20
(MS1) Kỹ thuật Vật liệu
15 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MS1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 220 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.40
(MS-E3) Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Vật liệu (Vật liệu thông minh và Nano)
16 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: MS-E3 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 30 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 21.60
(HE1) Kỹ thuật Nhiệt
17 tháng 03, 2019
Mã xét tuyển: HE1 | Chỉ tiêu tuyển sinh: 250 | Điểm trúng tuyển năm 2019: 22.30
1 2 Next

 

Visitor Tracking Visitor Tracking

1 3 9 3 9 4 5
User Online: 148
Total today: 2697
Total in week: 8236
Total in month: 50068