Các ngành nghề đào tạo của Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang

Ngành

(Mã ngành)

Các hướng chuyên sâu Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ thuật Dệt                          

(KT41)

Công nghệ Dệt

http://bktextile.hust.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao

Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về thiết kế sản phẩm dệt và thiết lập quy trình công nghệ sản xuất, quản lý sản xuất, quản lý và đánh giá chất lượng sản phẩm dệt, nghiên cứu và phát triển sản phẩm dệt

-Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh sản phẩm sợi, dệt

-Các cơ sở kinh doanh nguyên phụ liệu, sản phẩm, thiết bị ngành sợi, dệt

-Các trường đại học, viện nghiên cứu

-Các cơ quan và tổ chức quản lý có liên quan đến sợi, dệt

Vật liệu và Công nghệ Hóa dệt

http://bktextile.hust.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao

Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về thiết lập, tổ chức thực hiện các quá trình xử lý hóa học vật liệu và sản phẩm dệt may; thiết kế, phát triển các giải pháp kỹ thuật và sản phẩm mới; tham gia xây dựng, quản lý, triển khai các dự án trong lĩnh vực có liên quan.

-Các doanh nghiệp in, nhuộm và hoàn tất sản phẩm dệt

-Các trung tâm, phòng thử nghiệm vật liệu và sản phẩm dệt may

-Các cơ sở kinh doanh nguyên phụ liệu, sản phẩm, thiết bị ngành in, nhuộm và hoàn tất sản phẩm dệt

-Các trường đại học, viện nghiên cứu

-Các cơ quan và tổ chức quản lý có liên quan đến vật liệu dệt

Công nghệ May         

(KT41)

Công nghệ Sản phẩm May

http://bktextile.hust.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao

Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về thiết kế hệ thống tổ chức sản xuất sản phẩm may và thiết lập công nghệ, các giải pháp kỹ thuật sản xuất, đánh giá chất lượng sản xuất sản phẩm may trong sản xuất công nghiệp

-Các doanh nghiệp may

-Các cơ sở kinh doanh nguyên phụ liệu, sản phẩm, thiết bị ngành may

-Các trường đại học, viện nghiên cứu

-Các cơ quan và tổ chức quản lý có liên quan đến công nghệ và sản phẩm may

Thiết kế Sản phẩm May

http://bktextile.hust.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao

Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về thiết kế phát triển sản phẩm may, xây dựng tài liệu kỹ thuật và đánh giá chất lượng thiết kế sản phẩm may trong sản xuất công nghiệp

-Các doanh nghiệp may và thời trang

-Các cơ sở kinh doanh nguyên phụ liệu, sản phẩm ngành may

-Các trường đại học, viện nghiên cứu

-Các cơ quan và tổ chức quản lý có liên quan đến thiết kế và sản phẩm may

Thiết kế Thời trang

http://bktextile.hust.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao

Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về phân tích tổng hợp yêu cầu và đề xuất các giải pháp tạo mẫu thời trang, xây dựng hoàn chỉnh tài liệu thuyết minh bộ sưu tập thời trang cho sản xuất công nghiệp

-Doanh nghiệp may và thời trang

-Các cơ sở, trung tâm thiết kế thời trang

-Các cơ sở kinh doanh nguyên phụ liệu, sản phẩm may

-Các trường đại học, viện nghiên cứu

-Các cơ quan và tổ chức quản lý có liên quan đến sản phẩm thời trang

Công nghệ Da giầy

(KT41)

Thiết kế Sản phẩm Da giầy

http://bktextile.hust.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao

Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về thiết kế giầy và sản phẩm da; thiết lập, quản lý, triển khai quy trình công nghệ sản xuất; đánh giá chất lượng sản phẩm da giầy, tham gia xây dựng, quản lý và thực hiện các dự án, các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực liên quan đến ngành da giầy.

-Các doanh nghiệp sản xuất giầy và sản phẩm da

-Các cơ sở, trung tâm thiết kế, tạo mẫu giầy và sản phẩm da

-Các cơ sở kinh doanh nguyên phụ liệu, sản phẩm ngành da giầy

-Các phòng thử nghiệm vật liệu và sản phẩm da giầy

-Các trường đại học, viện nghiên cứu

-Các cơ quan và tổ chức quản lý có liên quan đến ngành da giầy

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST