gx

Thông tin nhóm GX 2017

Thông tin tuyển sinh nhóm GX 2017

QA

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2017

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2017

images8

Ngành và chương trình đào tạo

Giới thiệu các ngành và chương trình đào tạo

Đào tạo chất lượng cao

Thông tin TS các chương trình chất lượng cao

SIE2576 tron

Đào tạo Quốc tế

Thông tin TS các chương trình ĐTQT

ts2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh của trường ĐHBK Hà Nội năm 2017 (tài liệu)
THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA  TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI NĂM 2017 Điều kiện ĐKXT vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; có kết quả học tập THPT của ba môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyểnvà điểm thi ba môn xét tuyển đạt yêu cầu của Trường (sẽ được thông báo chi tiết sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2017). Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo nhóm ngành. Mỗi nhóm ngành gồm một hoặc vài ngành/chương trình đào tạo trong cùng một lĩnh vực và được xác định bởi mã nhóm ngành. Đối với một mã nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển theo tất cả các tổ hợp môn xét tuyển là bằng nhau. Do đó thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ- CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.   Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Kiểm toán Nhà nước; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga   Tải tài liệu "Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" của Bộ GD&ĐT tại đây Tải tài liệu "Hướng dẫn quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" tại đây  
Các ngành nghề đào tạo của Viện Cơ khí

Ngành

(Mã ngành)

Các hướng chuyên sâu Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ thuật Cơ Khí

(KT12)

Công nghệ Chế tạo máy

website:

http://sme.hust.edu.vn/maymasat

http://sme.hust.edu.vn/giacongvatlieu

http://sme.hust.edu.vn/cnchetaomay

Sinh viên không những được trang bị các kiến thức cơ bản và nâng cao về máy và thiết kế máy, thiết bị & hệ thống cơ điện tử (đặc biệt là robot và máy CNC), thang máy, thiết bị nâng chuyển, các dây truyền sản xuất tự động, mà còn được rèn luyện tư duy và kỹ năng thiết kế, để sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng tiếp cận với các công việc tại các doanh nghiệp, công ty liên doanh bên ngoài, hoặc tại các viện khoa học, trường đại học, trung tâm nghiên cứu trong nước, cũng như có thể tiếp tục học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Các nội dung cơ bản trong chương trình đào tạo:

-          Các kiến thức cơ bản về máy và thiết bị tự động.

-          Các kiến thức cơ bản về thiết kế, tự động hóa thiết kế với sự trợ giúp của máy tính.

-          Các kiến thức cơ bản về thang máy máy và thiết nâng trong sản xuất.

-          Công nghệ vi cơ điện tử - tính toán, thiết kế các hệ vi cơ điện tử.

-          Cơ học phá hủy và công nghệ Nano

-          Mô phỏng, tính toán quá trình tạo hình với sự trợ giúp của các phần mềm tính toán, thiết kế.

-          Kết cấu cơ khí , phân tích kết cấu máy và hệ thống

-          Tính toán, thiết kế các loại rôbốt khác nhau (mobile rôbốt, rôbốt chuỗi hở, rôbốt song song) ứng dụng trong công nghiệp và đời sống

-          Tính toán, thiết kế máy, dây chuyền thiết bị tự động phục vụ sản xuất công nghiệp và dân dụng

-          Tính toán, thiết kế đường dụng cụ và mô phỏng quá trình gia công các bề mặt phức tạp trên máy phay CNC nhiều trục

-          Kỹ thuật lập trình ứng dụng: xây dựng phần mềm tính toán, thiết kế, mô phỏng, lập trình điều khiển cho các hệ cơ điện tử

-          ·     Ứng dụng các phần mềm CAD/CAM/CAE trong thiết kế, tạo các source điều khiển cho các máy CNC nhiều trục trong gia công các chi tiết phức tạp

-         Các viện nghiên cứu, trường đại học: Viện IMI, Viện nghiên cứu Cơ khí NARIME, ĐH Công nghiệp HN, ĐH Điện lực, ĐH Giao thông vận tải, ĐH Thủy lợi, Đại học Xây dựng, Đại học Mỏ và Địa chất, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Lâm nghiệp...

-         Các nhà máy cơ khí: Cơ khí Hà Nội, Kim khí Thăng Long, Nhà máy chế tạo điện cơ, Hòa Phát, Diesel Sông Công, Xuân Hòa, FUTU 1 Sông Công, các nhà máy thuộc Bộ công an, Bộ Quốc phòng...

-         Các nhà máy thuộc các khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Như Quỳnh, Nomura Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Phú Mỹ, Bình Dương, Biên Hòa…

-         Các nhà máy chế tạo ô tô, xe máy như Công ty cơ khí Ngô Gia Tự, Ôtô 3-2, Cơ khí 1-5...

-         Các tổng công ty trong nước như LILAMA, VINACONEX, COMA, LICOGI, VIM, VINASHIN...

-         Các liên doanh nước ngoài: Canon, Toyota, Ford, Honda, Yamaha...

-         Đặc biệt trong khuôn khổ các chương trình hợp tác giữa Bộ môn, Khoa Cơ khí với các viện nghiên cứu, trường đại học nước ngoài, hàng năm bộ môn giới thiệu các sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ ở nước ngoài hoặc đi học các khóa ngắn hạn nâng cao.

Công nghệ Hàn

website:

http://sme.hust.edu.vn/hancnkimloai

Kỹ sư công nghệ hàn có thể làm được những công việc sau đây:

- Tính toán, thiết kế và xây dựng các quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm hàn.

- Tính toán, Thiết kế & Chế tạo các thiết bị, kết cấu, máy móc, đồ gá trong lĩnh vực hàn và cơ khí.

- Mô phỏng, Đánh giá khả năng làm việc & tuổi thọ của kết cấu, máy móc, công trình.

- Thiết kế, chế tạo, khai thác vận hành các thiết bị hàn tiên tiến: MIG/MAG, TIG, SAW, ESW, EGW, Laser, Plasma, Tia điện tử, Siêu âm, Cao tần, Ma sát, Nhiệt nhôm, Khuếch tán, Hàn vảy, Phun phủ,...

- Thiết kế, chế tạo, điều khiển Robot hàn và các hệ thống Hàn - Cắt tự động; các hệ thống Cơ điện tử trong lĩnh vực hàn.

- Nghiên cứu sản xuất Vật liệu hàn: que hàn, thuốc hàn, bột hàn, dây hàn, điện cực hàn,...

- Tư vấn, Thanh tra, Giám sát & Kiểm định chất lượng Hàn cho các kết cấu công trình.

- Đào tạo và Sát hạch thợ hàn, chuyên gia hàn.

- Xây dựng, Quản lý, Điều hành và Chỉ đạo sản xuất các Dự án về Hàn.

- Chuyển giao công nghệ Hàn, Kinh doanh các Thiết bị & Vật liệu hàn.

-          Tập đoàn Dầu khí quốc gia và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dầu, Khí;

-          Tổng công ty Lắp máy Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tạo kết cấu thép cho các ngành Dầu khí, Điện lực, Xây dựng, Xi măng, Đóng tàu, Giao thông vận tải, Quốc phòng.

-          Các doanh nghiệp đóng mới và sửa chữa tàu biển, tàu sông.

-          Các doanh nghiệp đóng mới và sửa chữa đầu máy, toa xe lửa.

-          Các doanh nghiệp sản xuất xe đạp, xe máy, ôtô, máy nông nghiệp.

-          Các doanh nghiệp chế tạo và sửa chữa máy bay, các thiết bị hàng không.

-          Các doanh nghiệp sản xuất các khí tài và trang thiết bị quốc phòng (tàu ngầm, tên lửa,...).

-          Các doanh nghiệp chế tạo thiết bị trong các nhà máy Thủy điện và Nhiệt điện (than, khí đốt, điện nguyên tử).

-          Các doanh nghiệp sửa chữa và phục hồi khuôn mẫu trong các ngành đúc, gia công áp lực.

-          Các doanh nghiệp sản xuất các thiết bị nâng chuyển, thiết bị nhiệt - lạnh, trang thiết bị nội thất.

-          Các doanh nghiệp chế tạo các thiết bị trong công nghiệp sản xuất   giấy, đường, sữa, bia, rượu và nước giải khát, ...

-          Các doanh nghiệp chế tạo và sửa chữa, phục hồi các thiết bị trong các ngành khai thác mỏ, luyện kim.

-          Các doanh nghiệp chế tạo các thiết bị trong các ngành: hóa chất, phân đạm, dược phẩm, y tế, thiết bị thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.

-          Các doanh nghiệp chế tạo, lắp ráp các thiết bị điện, điện tử, linh kiện bán dẫn và mạch tổ hợp.

-          Các doanh nghiệp chế tạo sensor, cảm biến và các thiết bị trong ngành máy chính xác.

-          Các doanh nghiệp sản xuất các thiết bị làm bằng chất dẻo và vật liệu composite.

-          Giảng dạy tại các trường ĐH Kỹ thuật, Cao đẳng kỹ thuật, các trường dạy nghề.

-          Công tác tại các Viện nghiên cứu về Cơ khí chế tạo, các Trung tâm nghiên cứu và Kiểm định chất lượng Hàn.

Cơ khí chính xác và Quang học

website:

http://sme.hust.edu.vn/cokhichinhxac

-       Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về cơ khí chính xác, quang kỹ thuật và điện tử ứng dụng, kỹ thuật đo lường công nghiệp, công nghệ chính xác ... 

-       Có khả năng Tính toán, thiết kế chi tiết, phối hợp chi tiết và cơ cấu trong các thiết bị CKCX và QH.

-       Phục vụ có hiệu quả trong các lĩnh vực thiết kế chế tạo, khai thác sử dụng, bảo dưỡng, quản lý dịch vụ kỹ thuật các thiết bị cơ khí chính xác và quang học

-       Theo dõi quy trình công nghệ cơ khí, đo lường kiểm tra chất lượng, lắp ráp và vận hành các dây chuyền công nghệ

-          Nhà máy, công ty liên doanh và công ty nước ngoài cần tuyển kỹ sư cơ khí chính xác như Canon Việt Nam, Samsung Việt Nam, Ford Hải Dương, Toto Co, Yamaha Việt Nam, Pentax Việt Nam, Hoya Co …, các phòng QC của tất cả các công ty chế tạo cơ khí tại các khu công nghiệp…

-          Công tác tại các trung tâm nghiên cứu quốc gia về đo lường, công nghệ cơ khí chính xác : Viện đo lường quốc gia, Viện đo lường quân đội, Viện công nghệ quân đội, Viện kỹ thuật điện tử và cơ khí nghiệp vụ - Bộ công an …

-          Nhà máy công ty sản xuất của Việt Nam, chuyên ngành cơ khí, cơ khí chính xác, chuyên ngành quang học: Viettel, Cơ khí Hà Nội, kính mắt Hà Nội, Z123 (chuyên cơ khí chính xác và quang học), nhà máy thiết bị y tế …

Gia công Áp lực

website:

http://sme.hust.edu.vn/giacongapluc

Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về:

-       Cơ khí, chế tạo các máy móc cơ khí, cơ cấu tự động hóa cơ khí

-       Khả năng thiết kế khuôn chuyên ngành Gia công áp lực

-       Khả năng thiết kế thiết bị và các cơ cấu tự động hóa chuyên ngành Gia công áp lực

-       Khả năng tính toán thiết kế công nghệ dập tạo hình trong lĩnh vực dập tấm, dập khối, dập tạo hình đặc biệt

-          Các công ty cơ khí: Công ty CP Dụng cụ cơ khí xuất khẩu, Công ty CP Kim khí Thăng Long, Công ty Cp Chế tạo lắp ráp thiết bị bách khoa, Công ty Quốc phòng như Z21, Z31, Z83, Cơ khí 25. Các công ty thuộc tổng LILAMA, Sông Đà …

-          Các công ty liên doanh: Santomas, ToHo,

-          Các công ty tư vấn, thiết kế: Công ty Kyungki…

Khoa học và Công nghệ Sản phẩm Chất dẻo / Composite

website:

http://sme.hust.edu.vn/chvatlieuketcau

-       -Có kiến thức, hiểu biết về tính chất, ứng dụng của các loại chất dẻo và composite thường gặp trong kỹ thuật

-       -Biết cách lựa chọn chất dẻo hay composite thích hợp trong tính toán, thiết kế các kết cấu, chi tiết máy, công trình

-       Xây dựng quy trình công nghê, phương pháp gia công và chọn thiết bị, khuôn mẫu để sản xuất và gia công các loại vật liệu chất dẻo và composite

-       -Tính toán, thiết kế và xây dựng các quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm chất dẻo và composite.

-       Tính toán, Thiết kế & Chế tạo các thiết bị, kết cấu, máy móc, đồ gá trong lĩnh vực chất dẻo composite và cơ khí.

-       Mô phỏng, đánh giá khả năng làm việc & tuổi thọ của kết cấu, máy móc, công trình.

-       Thiết kế, chế tạo, khai thác vận hành các thiết bị sản xuất chất dẻo và composite tiên tiến.

-       Xây dựng, quản lý, điều hành và chỉ đạo sản suất các dự án về sản phẩm chất dẻo và composite.

-       Các công ty công ty sản xuất, chế tạo cơ khí, công ty cung cấp giải pháp hoặc tại các cơ sở ứng dụng, các công ty kinh doanh thiết bị, dụng cụ cơ khí và sản xuất sản phẩm chất dẻo và composite,… trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế và quốc phòng.

-       Các công ty tư vấn, thiết kế

-       Các doanh nghiệp sản xuất xe đạp, xe máy, ôtô, máy nông nghiệp

-       Các doanh nghiệp sản xuất các thiết bị nâng chuyển, thiết bị nhiệt - lạnh, trang thiết bị nội thất.

-       Các doanh nghiệp chế tạo các thiết bị trong công nghiệp sản xuất giấy, đường, sữa, bia, rượu và nước giải khát, ...

-       Các doanh nghiệp chế tạo và sửa chữa, phục hồi các thiết bị trong các ngành khai thác mỏ, luyện kim.

-       Các doanh nghiệp chế tạo các thiết bị trong các ngành: hóa chất, phân đạm, dược phẩm, y tế, thiết bị thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

-       Các doanh nghiệp sản xuất các thiết bị làm bằng chất dẻo và vật liệu composite.

-       Giảng dạy tại các trường ĐH Kỹ thuật, Cao đẳng kỹ thuật, các trường dạy nghề.

-       Công tác tại các Viện nghiên cứu về Cơ khí chế tạo, các Trung tâm nghiên cứu và Kiểm định chất lượng

-       Kỹ sư quản lý dự án

-       Kỹ sư thiết kế, phát triển công nghệ sản phẩm chất dẻo và composite.

-       Kỹ sư vận hành, bảo dưỡng các thiết bị chế tạo các chất dẻo và vật liệu composite.

-       Kỹ sư kiểm định, đánh giá

-       Tư vấn thiết kế, giám sát

-       Kỹ sư bán hàng, tiếp thị

Kỹ thuật Cơ điện tử

(KT11)

Cơ điện tử

website:

http://sme.hust.edu.vn/cdt

http://sme.hust.edu.vn/cohocungdung

-         Động lực học hệ nhiều vật và Robotics,

-         Mô hình hóa các hệ kỹ thuật, các hệ cơ điện tử,

-         Các thuật toán tối ưu hiện đại để thiết kế tối ưu các hệ kỹ thuật,

-         Các thuật toán điều khiển hiện đại áp dụng cho các kỹ thuật, robot, các hệ cơ điện tử,

-         Tính toán thiết kế robot và hệ cơ điện tử,

-         Kỹ thuật lập trình mô phỏng robot và hệ cơ điện tử,

-         Động lực học và điều khiển các loại robot công nghiệp (chuỗi và song song),

-         Đo đạc, phân tích và xử ý tín hiệu dao động để chẩn đoán tình trạng làm việc của máy và công trình,

-         Các biện phát giảm dao động cho máy và công trình,

-         Động lực học máy và công trình,

-         Các phương pháp số trong động lực học.

-       Có khả năng thích ứng tốt nhất với các ngành kỹ thuật mới trong lĩnh vực chế tạo máy, giao thông vận tải, tự động hoá,...

-       Có thể làm việc tại các tập đoàn và các tổng công ty trong nước, cũng như các doanh nghiệp ngước ngoài tại Việt Nam,

-       Có thể làm việc tại các công ty tư vấn, thiết kế, công ty phần mềm, …

-       Có thể công tác ở các viện nghiên cứu (Viện công nghệ, Viện cơ học, Viện Nghiên cứu Cơ khí, Viện khoa học Giao thông Vận tải, Viện nghiên cứu máy, Viện khoa học bảo hộ lao động, Viện máy công cụ và dụng cụ, Viện tự động hoá,...)

-       Có thể làm việc tại các trường đại học và cao đẳng (các bộ môn về cơ học, cơ sở kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật tự động, cơ điện tử,...) và cũng có thể làm tốt công tác kỹ sư tính toán, kỹ sư thiết kế, kỹ sư nghiên cứu, kỹ sư khai thác công nghệ mới ở các công ty, nhà máy lớn.

-       Nếu có vốn tiếng Anh tốt thì sẽ là đối tượng hấp dẫn đối với sự tuyển chọn của các hãng sản xuất liên doanh với nước ngoài (SAMSUNG, HONDA, LG, TOYOTA, YAMAHA, .... )

-       Nếu có trình độ ngoại ngữ tốt và lòng đam mê nghiên cứu, sinh viên có thể học Thạc sĩ và Tiến sĩ tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore…và nhiều đơn vị khác…

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST