Các ngành nghề đào tạo của Viện Sư phạm Kỹ thuật

Ngành

(Mó ngành)

Các hướng chuyên sâu Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp

(KT42)

Sư phạm kĩ thuật – Kỹ thuật Điện

Website: http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle/mod/forum/discuss.php?d=31

Đáp ứng các mục tiêu của ngành Kĩ thuật Điện tử truyển thông, đồng thời trang bị bổ sung:
 • Những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp.
 • Các kỹ năng sư phạm cần thiết và các kỹ năng thực hành kỹ thuật cơ bản trong đào tạo nghề nghiệp.
 • Năng lực thực hiện bài dạy lý thuyết, thực hành và tiến hành nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và kỹ thuật theo học.
 • Những phẩm chất đạo đức, lòng yêu ngành, yêu nghề và tác phong sư phạm mẫu mực.

Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghệ nghiệp như Trường Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

Nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp;

Công tác tại doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật Điện tử truyển thông; Tiếp tục theo học ở các bậc đào tạo cao hơn.

Sư phạm kĩ thuật – Kĩ thuật Điện tử truyển thông

website: http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle/mod/forum/discuss.php?d=32

Đáp ứng các mục tiêu của ngành Kĩ thuật Điện, đồng thời trang bị bổ sung:
 • Những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp;
 • Các kỹ năng sư phạm cần thiết và các kỹ năng thực hành kỹ thuật cơ bản trong đào tạo nghề nghiệp;
 • Năng lực thực hiện bài dạy lý thuyết, thực hành và tiến hành nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và kỹ thuật theo học;
 • Những phẩm chất đạo đức, lòng yêu ngành, yêu nghề và tác phong sư phạm mẫu mực.

Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghệ nghiệp như Trường Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

Nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp;

Công tác tại doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật Điện;

Tiếp tục theo học ở các bậc đào tạo cao hơn.

Sư phạm kĩ thuật – Cơ khí chế tạo máy

website: http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle/mod/forum/discuss.php?d=34

Đáp ứng các mục tiêu của ngành Kĩ thuật Cơ khí chế tạo máy, đồng thời trang bị bổ sung:

 • Những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp;
 • Các kỹ năng sư phạm cần thiết và các kỹ năng thực hành kỹ thuật cơ bản trong đào tạo nghề nghiệp;
 • Năng lực thực hiện bài dạy lý thuyết, thực hành và tiến hành nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và kỹ thuật theo học;
 • Những phẩm chất đạo đức, lòng yêu ngành, yêu nghề và tác phong sư phạm mẫu mực.

Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghệ nghiệp như Trường Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

Nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp;

Công tác tại doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ khí chế tạo máy; Tiếp tục theo học ở các bậc đào tạo cao hơn.

 

Sư phạm kĩ thuật – Cơ khí động lực

website:http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle/mod/forum/discuss.php?d=35

Đáp ứng các mục tiêu của ngành Kĩ thuật Cơ khí động lực, đồng thời trang bị bổ sung:
 • Những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp;
 • Các kỹ năng sư phạm cần thiết và các kỹ năng thực hành kỹ thuật cơ bản trong đào tạo nghề nghiệp;
 • Năng lực thực hiện bài dạy lý thuyết, thực hành và tiến hành nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và kỹ thuật theo học;
 • Những phẩm chất đạo đức, lòng yêu ngành, yêu nghề và tác phong sư phạm mẫu mực.

Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghệ nghiệp như Trường Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

Nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp;

Công tác tại doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật Cơ khí động lực;

Tiếp tục theo học ở các bậc đào tạo cao hơn.

 

Sư phạm kĩ thuật – Công nghệ thông tin

website: http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle/mod/forum/discuss.php?d=33

Đáp ứng các mục tiêu của ngành Kĩ thuật Công nghệ thông tin, đồng thời trang bị bổ sung:

 • Những kiến thức cơ bản về khoa học giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp;
 • Các kỹ năng sư phạm cần thiết và các kỹ năng thực hành kỹ thuật cơ bản trong đào tạo nghề nghiệp;
 • Năng lực thực hiện bài dạy lý thuyết, thực hành và tiến hành nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học giáo dục và kỹ thuật theo học;
 • Những phẩm chất đạo đức, lòng yêu ngành, yêu nghề và tác phong sư phạm mẫu mực.

Giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghệ nghiệp như Trường Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

Nghiên cứu tại các cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục kĩ thuật và nghề nghiệp;

Công tác tại doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật Công nghệ thông tin; Tiếp tục theo học ở các bậc đào tạo cao hơn.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST