Ngành

(Mã ngành)

Các hướng chuyên sâu Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ thuật môi trường

(KT31)

Công nghệ môi trường

website:

http://inest.hust.edu.vn

Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn về các giải pháp bảo vệ môi trường cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng như của các cơ sở sản xuất.

Khả năng nghiên cứu, thiết kế, triển khai, vận hành và đánh giá các hệ thống kiểm soát và xử lý chất thải, kiểm soát các tác động có hại đến con người và môi trường

Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các cấp:

 • Cấp trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục/Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc các bộ khác như Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây Dựng, vv…
 • Cấp địa phương: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý các khu công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường của cấp huyện, vv..
 • Cơ sở công nghiệp của các ngành.
 • Các doanh nghiệphoạt động trong lĩnh vực môi trường như: tư vấn, thiết kế, vận hành hệ thống xử lý chất thải; thiết bị môi trường vv…
 • Trường đại học (ví dụ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây Dựng, Đại học Khoa học Tự nhiên, vv…), viện nghiên cứu (ví dụ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Mỏ-Luyện Kim, vv…)
 • Các tổ chức quốc tế như WHO, UNDP, WB, ADB, các NGO vv…
 • Tự mở doanh nghiệp của chính mình.

Quản lý môi trường

website: http://inest.hust.edu.vn

Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn về các giải pháp bảo vệ môi trường cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội cũng như của các cơ sở sản xuất.

Khả năng sử dụng tổng hợp các công cụ hiện đại như pháp lý, kỹ thuật và kinh tế để quản lý, bảo vệ và cải thiện môi trường, hướng tới sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, kinh tế và con người

 • Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các cấp:
  • Cấp trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Cục/Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc các bộ khác như Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Xây Dựng, vv…
  • Cấp địa phương: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý các khu công nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường của cấp huyện, vv..
 • Cơ sở công nghiệp của các ngành.
 • Các doanh nghiệphoạt động trong lĩnh vực môi trường như: tư vấn, thiết kế, vận hành hệ thống xử lý chất thải; thiết bị môi trường vv…
 • Trường đại học (ví dụ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây Dựng, Đại học Khoa học Tự nhiên, vv…), viện nghiên cứu (ví dụ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Môi trường Nông nghiệp, Viện Mỏ-Luyện Kim,   vv…)
 • Các tổ chức quốc tế như WHO, UNDP, WB, ADB, các NGO vv…
 • Tự mở doanh nghiệp của chính mình

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST