Các ngành nghề đào tạo của Viện Kinh tế và Quản lý

Ngành

(Mã ngành)

Các hướng chuyên sâu Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Vị trí/ Chức danh có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

KQ1

Kinh tế công nghiệp

(Kinh tế năng lượng)

website: http://sem.hust.edu.vn/ct-ktcn

Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kinh tế và quản lý thuộc các ngành sản xuất năng lượng như điện, than, dầu khí … và những vấn đề đặt ra về sử dụng năng lượng hiệu quả trong các ngành của nền kinh tế quốc dân

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng: làm việc theo nhóm; Thu thập, xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo; Thuyết trình …

   -   Chuyên viên hoạch định sản xuất, truyền tải và   phân phối năng lượng

   -   Chuyên viên hạch toán chi phí và tính giá thành sản xuất năng lượng

   -   Chuyên viên lập và phân tích các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực năng lượng

   -   Chuyên viên về quản lý tài chính, kế toán, nhân sự và tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp năng lượng

  -   Chuyên viên về quy hoạch và sử dụng năng lượng hiệu quả cho các doanh nghiệp

  -   Nhà quản   lý trong các   doanh nghiệp năng lượng

Quản lý công nghiệp

website: http://sem.hust.edu.vn/ct-qlcn

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về quản lý điều hành các hoạt động sản xuất và tác nghiệp tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hữu hình và cung ứng dịch vụ. Các môn học được xây dựng trên cơ sở tích hợp các kiến thức về kỹ thuật công nghệ, khoa học quản lý, toán ứng dụng, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh.

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng: làm việc theo nhóm; Thu thập, xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo; Thuyết trình …

   -   Chuyên viên lập kế hoạch sản xuất

   -   Chuyên viên thiết kế hệ thống sản xuất

   -   Chuyên viên quản lý dự trữ

  -   Chuyên viên logistics và quản lý chuỗi cung ứng (SCM)

  -   Chuyên viên kiểm soát và đảm bảo chất lượng

  -   Chuyên viên   quản lý nhân   lực trong sản xuất

  -   Chuyên viên   quản lý và   chuyển giao công nghệ

  -   Nhà quản lý hệ thống sản xuất của doanh nghiệp

KQ2

Quản trị kinh doanh

website: http://sem.hust.edu.vn/ct-qtkd

Trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về kinh doanh, những kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực chức năng và quản trị tổng hợp của quản trị kinh doanh như quản trị sản xuất, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị marketing, quản trị công nghệ, quản trị chất lượng, quản trị dự án và quản trị chiến lược.

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng: làm việc theo nhóm; Thu thập, xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo; Thuyết trình; Xây dựng và phản biện các dự án khởi nghiệp …

  -   Chuyên viên   xây dựng các   chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp

  -   Chuyên viên xây dựng và triển khai các kế hoạch tác nghiệp trong cácngành sản phẩm khác nhau: hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp cũng như thương mại và dịch vụ

   -   Nhà quản lý cấp cao và cấp trung gian tại các doanh nghiệp

KQ3

Kế toán

website: http://sem.hust.edu.vn/ct-kt

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nghề nghiệp và chuyên môn kế toán.  Sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế. Sinh viên cũng có được sự am hiểu sâu sắc về quy trình kế toán và có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán cho doanh nghiệp.

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng: làm việc theo nhóm; Thu thập, xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo tài chính – kế toán; Thuyết trình …

   -   Chuyên viên   kế toán, giám   đốc ngân quỹ, kế toán trưởng và kiểm soát viên   tại các doanh   nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất.

   -   Kiểm toán   viên tại các   công ty kiểm toán và   các cơ quan kiểm toán của nhà nước.

   -   Chuyên viên kế toán, chuyên gia thẩm định đầu tư, kế toán trưởng và kiểm soát viên tại các định chế tài chính như ngân hàng, quỹ tín dụng, công ty bảo hiểm và cả các tổ chức phi lợi nhuận.

   -   Kế toán trưởng và các nhà quản lý kế toán tại các doanh nghiệp.

Tài chính-Ngân hàng

website: http://sem.hust.edu.vn/ct-tcnh

Trang bị cho sinh viên tốt nghiệp những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ kế toán, tài chính trong các doanh nghiệp, các nghiệp vụ ngân hàng; hệ thống thuế của Việt Nam, những đặc điểm về thị trường chứng khoán tại Việt Nam và cách thức đưa doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng: làm việc theo nhóm; Thu thập, xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo tài chính; Thuyết trình…

-   Chuyên viên hoạch định và quản trị tài chính tại các doanh nghiệp

-   Chuyên viên định giá doanh nghiệp

-   Chuyên viên phân tích thông tin tài chính cho các định chế (tổ chức) tài chính

-   Chuyên viên quản lý đầu tư và tư vấn cho doanh nghiệp chào bán cổ phiếu ra công chúng (IPO)

-   Chuyên viên hoạt động trong các ngân hàng

-   Nhà quản lý cấp cao và cấp trung gian về tài chính trong các doanh nghiệp và ngân hàng

QT4.1

Quản lý công nghiệp

Chuyên ngành Quản lý hệ thống công nghiệp

(Industrial System Engineering)

Trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý điều hành các hoạt động sản xuất và tác nghiệp tại các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hữu hình và cung ứng dịch vụ. Các môn học được xây dựng trên cơ sở tích hợp các kiến thức về kỹ thuật công nghệ, khoa học quản lý, toán ứng dụng, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh.

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Trang bị cho sinh viên các kỹ năng: làm việc theo nhóm; Thu thập, xử lý dữ liệu, tổng hợp báo cáo; Thuyết trình …

   -   Chuyên viên lập kế hoạch sản xuất

   -   Chuyên viên thiết kế hệ thống sản xuất

   -   Chuyên viên quản lý dự trữ, đảm bảo chất lượng

  -   Chuyên viên quản lý chuỗi cung ứng logicstics

   -   Chuyên viên   quản lý nhân   lực trong sản xuất

  -   Chuyên viên   quản lý và   chuyển giao công nghệ

   -   Giám đốc sản xuất - phụ trách quản lý hệ thống sản xuất của doanh nghiệp

   Do chương trình đào tạo bằng tiếng Anh nên sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc thích hợp ở các vị trí trên tại các doanh nghiệp sản xuất và cung ứng dịch vụ trong nước, liên doanh, 100% vốn nước ngoài…

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST