Các ngành nghề đào tạo của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

Ngành

(Mã ngành)

Các hướng chuyên sâu Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

KT22

Kỹ thuật máy tính

http://soict.hust.edu.vn/index.php/dao-tao/dao-t-o-d-i-h-c/cac-chuong-trinh-dai-tra

Nghiên cứu, thiết kế, phát triển và ứng dụng các hệ thống máy tính, đi sâu vào nền tảng phần cứng và kiến trúc tích hợp phần cứng-phần mềm.

   -Tập đoàn, công ty máy tính

   -Tập đoàn, công ty phần mềm

   -Tập đoàn, công ty viễn thông

   -Nhà máy công nghiệp các ngành

   -Cơ quan, doanh nghiệp các ngành

   -Trường đại học, viện nghiên cứu

Truyền thông và mạng máy tính

http://soict.hust.edu.vn/index.php/dao-tao/dao-t-o-d-i-h-c/cac-chuong-trinh-dai-tra

Nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng công nghệ truyền thông số; xây dựng và phát triển các nền tảng phần cứng và phần mềm cho các hệ thống mạng máy tính; ứng dụng công nghệ mạng máy tính trong các giải pháp công nghiệp và trong cuộc sống.

Khoa học máy tính

http://soict.hust.edu.vn/index.php/dao-tao/dao-t-o-d-i-h-c/cac-chuong-trinh-dai-tra

Nghiên cứu khoa học thông tin và máy tính; phát triển, ứng dụng các nguyên lý và phương pháp lập trình tính toán; thiết kế các hệ thống máy tính (đi sâu vào nền tảng phần mềm) và giao diện sử dụng.

-     Tập đoàn, công ty máy tính

-     Tập đoàn, công ty phần mềm

-     Nhà máy công nghiệp các ngành

-     Cơ quan, doanh nghiệp các ngành

-     Trường đại học, viện nghiên cứu

Kỹ thuật phần mềm

http://soict.hust.edu.vn/index.php/dao-tao/dao-t-o-d-i-h-c/cac-chuong-trinh-dai-tra

Thiết kế, phân tích, kiểm thử, triển khai và bảo trì các hệ thống phần mềm máy tính sử dụng các công nghệ, phương pháp và ngôn ngữ lập trình khác nhau.

Hệ thống thông tin

http://soict.hust.edu.vn/index.php/dao-tao/dao-t-o-d-i-h-c/cac-chuong-trinh-dai-tra

Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các hệ thống dữ liệu, thông tin và tri thức, cung cấp thông tin và giao dịch điện tử trong các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ, quản lý, y tế, nghiên cứu, giáo dục và đời sống.

   -Tập đoàn, công ty phần mềm

   - Tập đoàn bưu chính, viễn thông

   - Tập đoàn, công ty tài chính

   - Nhà máy công nghiệp các ngành

  - Cơ quan, doanh nghiệp các ngành

  - Trường đại học, viện nghiên cứu

Công nghệ thông tin

http://soict.hust.edu.vn/index.php/dao-tao/dao-t-o-d-i-h-c/cac-chuong-trinh-dai-tra

Thiết kế, triển khai và hỗ trợ các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, công nghệ, quản lý, truyền thông và giải trí.

An toàn thông tin

http://soict.hust.edu.vn/index.php/dao-tao/dao-t-o-d-i-h-c/cac-chuong-trinh-dai-tra

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành về lĩnh vực an ninh thông tin và an ninh hệ thống, trong đó tập trung các kiến thức như thiết kế, xây dựng, triển khai và đánh giá các hệ thống/sản phẩm/giải pháp đảm bảo an toàn an ninh cho mạng máy tính và hệ thống thông tin; đảm bảo phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng, chống rò rỉ thông tin, rà soát và phát hiện lỗ hổng hệ thống thông tin và truyền thông, phát triển các phần mềm/website an toàn, xây dựng các dịch vụ an toàn an ninh hệ thống.

   - Tập đoàn, công ty máy tính

   - Tập đoàn, công ty phần mềm

   - Tập đoàn, công ty viễn thông

   - Nhà máy công nghiệp các ngành

  - Cơ quan, doanh nghiệp các ngành

  - Trường đại học, viện nghiên cứu

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST