gx

Thông tin nhóm GX 2017

Thông tin tuyển sinh nhóm GX 2017

QA

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2017

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2017

images8

Ngành và chương trình đào tạo

Giới thiệu các ngành và chương trình đào tạo

Đào tạo chất lượng cao

Thông tin TS các chương trình chất lượng cao

SIE2576 tron

Đào tạo Quốc tế

Thông tin TS các chương trình ĐTQT

ts2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh của trường ĐHBK Hà Nội năm 2017 (tài liệu)
THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA  TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI NĂM 2017 Điều kiện ĐKXT vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; có kết quả học tập THPT của ba môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyểnvà điểm thi ba môn xét tuyển đạt yêu cầu của Trường (sẽ được thông báo chi tiết sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2017). Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo nhóm ngành. Mỗi nhóm ngành gồm một hoặc vài ngành/chương trình đào tạo trong cùng một lĩnh vực và được xác định bởi mã nhóm ngành. Đối với một mã nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển theo tất cả các tổ hợp môn xét tuyển là bằng nhau. Do đó thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ- CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.   Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Kiểm toán Nhà nước; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga   Tải tài liệu "Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" của Bộ GD&ĐT tại đây Tải tài liệu "Hướng dẫn quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" tại đây  
Các ngành nghề đào tạo của Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

Ngành

(Mã ngành)

Các hướng chuyên sâu Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ thuật vật liệu kim loại

(KT14)

Kỹ thuật gang thép

website:http://mse.hust.edu.vn/cac-huong-nghien-cuu

-     Các quá trình công nghệ và thiết bị sản xuất gang thép và hợp kim trên cơ sở sắt, công nghệ xử lý các loại quặng và tái chế chất thải rắn trong các nhà máy sản xuất gang và thép.

-     Tính toán, mô phỏng, kiểm tra đánh giá và sử dụng các sản phẩm vật liệu kim loại và hợp kim trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, chế tạo máy,...

-     Tập đoàn, công ty sản xuất thép, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp,…;

-     Cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, viện thiết kế có liên quan đến vật liệu;

Vật liệu kim loại màu và Compozit

website:http://mse.hust.edu.vn/luyen-kim-mau-composite

-     Kỹ năng phân tích, lựa chọn công nghệ chế tạo, tái chế kim loại, hợp kim màu nặng (Cu, Zn, Sn,...), nhẹ (Al, Ti, Mg,...), quý (Au, Ag, Pt,…), hiếm (W, V, đất hiếm…) và vật liệu sản xuất bằng phương pháp luyện kim bột (hợp kim cứng, compozit nền kim loại …).

-     Đánh giá, sử dụng vật liệu kim loại, hợp kim màu và vật liệu compozit trong công nghiệp và đời sống.

-     Các tập đoàn, công ty khoáng sản, điện lực, điện tử viễn thông, vàng bạc đá quý,… và các cơ sở sản xuất có liên quan;

-     Các cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu … có liên quan đến chuyên ngành.

Vật liệu và Công nghệ đúc

website:http://mse.hust.edu.vn/vat-lieu-cong-nghe-duc

-     Nghiên cứu và ứng dụng các nguyên lý và công nghệ chế tạo hợp kim và vật liệu compozit.

-     Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ tạo hình vật liệu từ trạng thái lỏng và bán lỏng, các công nghệ đúc đặc biệt, đúc mỹ nghệ, đúc chính xác,...

-     Nghiên cứu tổ chức và tính chất các loại vật liệu và hợp kim có tính năng đặc biệt.

-     Tính toán, mô phỏng các quá trình truyền nhiệt, kết tinh và đông đặc; đánh giá, lựa chọn và sử dụng vật liệu kim loại, hợp kim ứng dụng trong công nghiệp và đời sống.

-     Các tập đoàn, công ty gang thép và kim loại mầu.

-     Các công ty, các nhà máy cơ khí, đúc, vật liệu xây dựng, vật liệu điện tử,…

-     Các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, thiết kế,…

-     Các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ ngành: Giáo dục và đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Quốc phòng,…và các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Cơ học vật liệu và Cán kim loại

website:

http://mse.hust.edu.vn/co-hoc-vat-lieu-va-can-kim-loai

-     Tính toán cơ học, mô phỏng tạo hình và phân tích các sản phẩm vật liệu kim loại, vật liệu bột và compozit;

-     Nghiên cứu, thiết kế các quá trình cán, gia công áp lực và kết cấu;

-     Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chế tạo, xử lý, đánh giá và sử dụng vật liệu kim loại, hợp kim ứng dụng trong các lĩnh vực xây dựng, cơ khí,...

-     Các tập đoàn, tổng công ty, công ty sản xuất thép, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp, vật liệu điện tử: Hòa phát, Formosa, Thái Nguyên, Tổng công ty thép Việt Nam, Vinausteel, Vinakoei, Samsung, Canon, Việt Đức, các nhà máy cán,…

-     Cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến vật liệu: Bộ KH&CN, Bộ Công thương,…

-     Trường đại học, viện nghiên cứu, viện thiết kế: đại học Bách khoa, Công nghiệp, Mỏ, Giao thông; Viện Mỏ-Luyện kim, Xạ hiếm, Luyện kim đen, Tiêu chuẩn…

Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt

website:http://mse.hust.edu.vn/vat-lieu-hoc-xu-ly-nhiet-va-be-mat

-     Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về khoa học vật liệu: cấu trúc, tính chất, các phương pháp hóa bền vật liệu nhờ tác dụng của nhiệt, cơ,… là cơ sở để thực hiện các nghiên cứu về chế tạo vật liệu, biến đổi tính chất của vật liệu, phát triển các tính năng của vật liệu.

-     Công nghệ xử lý nhiệt và xử lý bề mặt vật liệu/biết xây dựng và đánh giá quy trình áp dụng công nghệ xử lý nhiệt và xử lý bề mặt trong sản xuất;

-     Phân tích và đánh giá vật liệu kim loại/biết sử dụng có hiệu quả vật liệu kim loại để chế tạo các chi tiết, sản phẩm;

-     Ký hiệu vật liệu kim loại trong nước và quốc tế, nhận biết mác vật liệu kim loại từ các sản phẩm cho trước, biết thay thế bằng vật liệu tương đương khi cần thiết/Hiểu biết nguyên lý, lựa chọn phương pháp phù hợp, sử dụng thành thạo các thiết bị đánh giá tổ chức, tính chất và đánh giá chất lượng sản phẩm.

-     Các công ty chuyên về nhiệt luyện và xử lý bề mặt;

-     Các công ty, tập đoàn chuyển giao, thương mại về thiết bị và công nghệ nhiệt luyện, xử lý bề mặt;

-     Các công ty cơ khí chế tạo thiết bị, máy móc, phụ tùng;

-     Trường đại học, viện nghiên cứu, viện thiết kế,…

-     Tập đoàn, công ty sản xuất thép, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp, vật liệu điện tử;

Kỹ thuật vật liệu

(KT14)

Kỹ thuật vật liệu

(định hướng kim loại)

website:http://mse.hust.edu.vn/gioi-thieu-chung

-     Phân tích, đánh giá đặc tính và hành vi các loại vật liệu; nghiên cứu, tổng hợp và ứng dụng các loại vật liệu mới trong các lĩnh vực xây dựng, luyện kim, điện tử, cơ khí,..; thiết kế, triển khai các quy trình sản xuất vật liệu tiên tiến.

-     Các tập đoàn, công ty sản xuất thép, vật liệu xây dựng, vật liệu công nghiệp, vật liệu điện và điện tử;

-     Các công ty cơ khí, chế tạo máy và các đơn vị sử dụng hoặc kiểm định vật liệu.

-     Trường đại học, viện nghiên cứu,… cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến vật liệu.

 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST