gx

Thông tin nhóm GX 2017

Thông tin tuyển sinh nhóm GX 2017

QA

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2017

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2017

images8

Ngành và chương trình đào tạo

Giới thiệu các ngành và chương trình đào tạo

Đào tạo chất lượng cao

Thông tin TS các chương trình chất lượng cao

SIE2576 tron

Đào tạo Quốc tế

Thông tin TS các chương trình ĐTQT

ts2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh của trường ĐHBK Hà Nội năm 2017 (tài liệu)
THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA  TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI NĂM 2017 Điều kiện ĐKXT vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; có kết quả học tập THPT của ba môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyểnvà điểm thi ba môn xét tuyển đạt yêu cầu của Trường (sẽ được thông báo chi tiết sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia 2017). Thí sinh đăng ký nguyện vọng theo nhóm ngành. Mỗi nhóm ngành gồm một hoặc vài ngành/chương trình đào tạo trong cùng một lĩnh vực và được xác định bởi mã nhóm ngành. Đối với một mã nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển theo tất cả các tổ hợp môn xét tuyển là bằng nhau. Do đó thí sinh chỉ đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ- CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.   Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Kiểm toán Nhà nước; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga   Tải tài liệu "Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" của Bộ GD&ĐT tại đây Tải tài liệu "Hướng dẫn quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" tại đây  
Các ngành nghề đào tạo của Viện Cơ khí Động lực

Ngành

(Mã ngành)

Các hướng chuyên sâu Kiến thức/ Kỹ năng được trang bị Đơn vị có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ thuật Cơ khí

(KT12)

(Cơ khí động lực)

Kỹ thuật ô tô

http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-oto-va-may-chuyen-dung/

Có khả năng thiết kế, chế tạo và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp sản xuất ô tô, quản lý phương tiện, nguồn động lực và thiết bị-xe máy chuyên dụng; các kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.

- Các cơ quan quản lý nhà nước về phương tiện giao thông đường bộ (thuộc Bộ/ Sở Giao thông vận tải).

- Các doanh nghiệp có sản xuất trực tiếp trên dây chuyền công nghiệp hiện đại.

- Các công ty sản xuất, chế tạo ô tô & xe chuyên dụng; công ty vận tải và khai thác các thiết bị xe-máy công trình; công ty dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hiểm, kinh doanh thương mại về ô tô và xe-máy công trình; công ty tư vấn, thiết kế cơ khí ô tô và xe-máy công trình…

Động cơ đốt trong

http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-dong-co-dot-trong/

Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn tốt về thiết kế, chế tạo, lập dự án, tư vấn, quản lý, vận hành các hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất.

Có đủ năng lực thực hiện các công việc chuyên môn trong công nghiệp ô tô.

- Các tập đoàn công nghiệp ô tô, cơ khí và cơ khí động lực.

- Các nhà máy chế tạo, lắp ráp ô tô, cơ khí và cơ khí động lực.

- Các công ty dịch vụ, tư vấn, thiết kế cơ khí và cơ khí động lực.

-Các Trường đại học, Viện nghiên cứu.

Máy và tự động thủy khí

http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-may-tu-dong-thuy-khi/

Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

Kiến thức nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị và hệ thống máy móc thủy khí động lực, tích hợp tự động hóa cơ - điện - thủy khí, năng lượng tái tạo (thủy điện, phong điện, điện đại dương), hệ thống bơm, robot, hàng không, tàu thủy, xe máy công trình và khai thác, quân sự, …

- Các công ty thuộc các tập đoàn, tổng công ty; các đơn vị nghiên cứu, tư vấn, thiết kế thuộc lĩnh vực: động lực, năng lượng, giao thông, hàng không, tàu thủy, công nghiệp dầu khí và khai khoáng, quân sự, ô-tô, xây dựng, tự động hóa công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước.

- Các công ty công nghiệp nước ngoài.

Kỹ thuật hàng không

(KT12)

http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-ky-thuat-hang-khong-va-vu-tru/ Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn về thiết kế máy bay (khí động học, cơ học vật bay, ổn định điều khiển); khai thác và bảo dưỡng các hệ thống trên máy bay (động cơ, thủy lực, khí nén); thiết kế cơ khí chung (thiết kế 3D, mô phỏng).

- Các hãng hàng không (Vietnam Airline, Vietjet Air...)

- Các công ty bảo dưỡng và dịch vụ hàng không (VAECO, AESC, MHIVA…)

- Các công ty, viện nghiên cứu R&D (Viettel R&D...)

- Các công ty thiết kế, chế tạo (GE, Samsung, Denso...)

Kỹ thuật tàu thủy

(KT12)

http://ste.hust.edu.vn/don-vi/bo-mon-ky-thuat-thuy-khi-va-tau-thuy/

Kỹ năng và kiến thức chuyên        nghành Kỹ thuật tàu thủy.

Thiết kế tàu thủy, phương tiện và công trình nổi.

Trang bị các kiến thức về thiết kế/chế tạo, vận hành/ sử dụng các hệ thống và thiết bị tích hợp cơ khí, thủy lực, điện và điều khiển trên tàu thuỷ.

- Các Công ty công nghiệp tàu thủy/Nhà máy đóng tàu trong và ngoài nước.

- Các trung tâm nghiên cứu, thiết kế, cơ sở đào tạo về tàu thủy.

- Các Công ty tư vấn, thiết kế tàu thủy và công trình nổi tại Việt Nam (bao gồm cả công ty liên doanh/có vốn đầu tư nước ngoài).

- Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - VINALINES.

- Cục Hàng hải Việt Nam - VINAMARINE

- Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST