Print
Published: 27 June 2018

Thực hiện chính sách học bổng mới, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dành khoảng 40 tỉ đồng để cấp học bổng trong toàn khóa học cho khóa sinh viên trúng tuyển vào Trường năm 2018 (K63). Mỗi năm Trường cấp khoảng 50 suất học bổng khuyến khích tài năng (học bổng KKTN) và 600 suất học bổng hỗ trợ học tập (học bổng HTHT).

1. Diện được cấp học bổng KKTN – Nhóm 1

            Học sinh đạt hạnh kiểm tốt 3 năm học THPT và đạt một trong những điều kiện sau:

2. Diện được đăng ký xét cấp học bổng KKTN – Nhóm 2

2.1. Điều kiện được đăng ký xét cấp học bổng

Học sinh đạt hạnh kiểm tốt 3 năm học THPT và đạt một trong những điều kiện sau:

        2.2. Tiêu chí và phương thức xét chọn

            Học bổng xét theo ngành đào tạo (mã ngành tuyển sinh) và được xét từ trên xuống dựa trên kết hợp các tiêu chí như sau:

3. Diện được đăng ký xét cấp học bổng HTHT – Nhóm 3

3.1. Điều kiện được đăng ký xét cấp học bổng

            Học sinh có đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét cấp học bổng HTHT:   

         3.2. Tiêu chí và phương thức xét chọn

            Học bổng xét theo ngành đào tạo (mã ngành tuyển sinh) và được xét từ trên xuống dựa trên kết hợp các tiêu chí như sau:

4. Mức học bổng

5. Điều kiện duy trì học bổng

       5.1. Học bổng KKTN

            Kết thúc mỗi năm học sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau sẽ được duy trì học bổng KKTN:

       5.2. Học bổng HTHT

            Kết thúc mỗi năm học sinh viên đạt đồng thời các điều kiện sau sẽ được duy trì học bổng HTHT:

6. Đăng ký xét cấp học bổng và công bố kết quả

            Sau đợt xét cấp học bổng trên, nếu quỹ học bổng chưa cấp hết, Nhà trường sẽ tiếp tục cho sinh viên đăng ký sau khi nhập học vào Trường.       

    Tải file thông báo tại đây