LogoTSMB2017

Thông tin xét tuyển nhóm TSMB 2017

Thông tin xét tuyển nhóm TSMB 2017

QA

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2017

Tư vấn trực tuyến tuyển sinh 2017

images8

Ngành và chương trình đào tạo

Giới thiệu các ngành và chương trình đào tạo

Đào tạo chất lượng cao

Thông tin TS các chương trình chất lượng cao

SIE2576 tron

Đào tạo Quốc tế

Thông tin TS các chương trình ĐTQT

ts2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Thông tin tuyển sinh năm 2017

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2017 trên trang Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo. Thông tin chi tiết xem lại đây
Thông tin tuyển sinh của trường ĐHBK Hà Nội năm 2017 (tài liệu)
THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA  TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI NĂM 2017 1. Điều kiện ĐKXT vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (a) Thí sinh đạt đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ chính quy năm 2017, (b) Tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp môn xét tuyển, tính cho 06 học kỳ THPT từ 20,0 trở lên (Trường sẽ kiểm tra học bạ THPT khi thí sinh trúng tuyển đến nhập học). Điều kiện này không áp dụng cho thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, thí sinh thi liên thông từ hệ cao đẳng chính quy của Trường lên đại học và các Chương trình đào tạo quốc tế với mã QT21, QT31, QT32 và QT33.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2017/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY; TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HỆ CHÍNH QUY BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ- CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học; Hiệu trưởng trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.   Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo TƯ; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Kiểm toán Nhà nước; - Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp); - Công báo; - Như Điều 3; - Website Chính phủ; - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDĐH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga   Tải tài liệu "Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" của Bộ GD&ĐT tại đây Tải tài liệu "Hướng dẫn quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017" tại đây  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG

TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

1. Điều kiện đăng ký xét tuyển:

-        Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

-     Thí sinh đã tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, có kết quả thi của ba môn xét tuyển đạt ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (Ngưỡng điểm đăng ký xét tuyển sẽ được thông báo sau khi có kết quả thi THPT quốc gia).

-        Thí sinh đã đăng ký dùng kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển sinh vào đại học, cao đẳng (tích vào Mục 9 của Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017), vì như vậy thí sinh mới có Giấy chứng nhận kết quả thi.

-        Thí sinh chỉ ghi nguyện vong ngành liên thông vào Phiếu đăng ký xét tuyển hệ liên thông theo mẫu của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, không được ghi nguyện vọng ngành liên thông vào Mục 21 của Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017.

2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có:

-          Phiếu đăng ký xét tuyển hệ liên thông được cấp cho thí sinh kê khai tại nơi nộp hồ sơ hoặc tại đây

-          Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi (không cần công chứng)

-          Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

-          Giấy tờ minh chứng về diện được ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có)

-          01 phong bì dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ báo tin của thí sinh.

3. Hướng dẫn ghi nguyện vọng vào Phiếu đăng ký xét tuyển hệ liên thông

-        Thí sinh được phép đăng ký tối đa 2 nguyện vọng ngành của hệ Cử nhân công nghệ được liệt kê trong bảng dưới đây. Điểm chuẩn trúng tuyển cho mỗi ngành sẽ được HĐTS Trường xác định cho hệ đào tạo liên thông.

-        Thí sinh ghi nguyện vọng ngành, mã nhóm ngành và tổ hợp môn xét tuyển vào Phiếu đăng ký xét tuyển hệ liên thông theo mẫu của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội .

4. Ngành học và tổ hợp môn xét tuyển

TT

Mã nhóm ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu dự kiến

Tổ hợp môn xét tuyển

1

KT11LT

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

20

Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh

2

KT12LT

Công nghệ chế tạo máy

3

Công nghệ kỹ thuật ô tô

4

KT21LT

Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông

20

5

KT22LT

Công nghệ thông tin

6

KT24LT

Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử

7

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

8

KQ3LT

Kế toán

10

Toán-Lý-Hóa, Toán-Lý-Anh, Toán-Văn-Anh

5. Thời gian nộp hồ sơ

       Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại phòng C1-202A (Phòng Đào tạo Đại học).  Thời gian nhận hồ sơ từ 8:00 ngày 15/7/2017 đến 17:00 ngày 21/7/2017.

6. Chương trình và thời gian học liên thông

Thí sinh trúng tuyển sẽ theo học chương trình đào tạo Cử nhân công nghệ. Căn cứ vào ngành học hệ cao đẳng và ngành học hệ đại học, Hội đồng đào tạo liên thông của Trường sẽ xét công nhận những học phần đã đạt khi học hệ cao đẳng. Sinh viên đăng ký học theo tín chỉ để hoàn thành những học phần yêu cầu của chương trình đào tạo, thời gian học tập khoảng 2 năm đối với sinh viên học đúng ngành đã học của hệ cao đẳng.

                                                                             Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017          

                                                                                    HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                           TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Biểu mẫu phiếu đăng ký xét tuyển liên thông tại đây

LT 

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Hanoi University of Science and Technology (HUST)

Thành lập năm 1956, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường Đại học kỹ thuật đầu tiên và luôn luôn là trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Với truyền thống gần 60 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn năng động, sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và có những đóng góp đáng kể vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Trường hiện có 17 viện đào tạo chuyên ngành, 3 khoa chuyên môn về Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và Lý luận chính trị, 8 viện nghiên cứu và 5 trung tâm nghiên cứu. Khoảng 25.000 sinh viên đại học hệ chính quy, 5.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh hiện đang học tập tại trường dưới sự giảng dạy, hướng dẫn của 1250 giảng viên, trong đó hơn 600 giảng viên có trình độ tiến sĩ.

Trường có quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với với hơn 250 trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

HUST